MENU
Rezerwuj online
Wypoczynek All Inclusive Soft Rezerwuj online

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności danych osobowych
w Obiekcie Stary Młyn Strzeszyn, Strzeszyn 7, 78-445 Łubowo,
zwanym dalej Obiektem

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest firma Gul Marek z siedzibą Strzeszyn 7, 78-445 Łubowo; NIP:526-217-48-44, REGON 140635833, która jest właścicielem Obiektu Stary Młyn Strzeszyn;
 2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na rodo@starymlynstrzeszyn.pl   

Gromadzenie danych

 1. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku z procesem rezerwacji/zawarcia umowy/zgłoszenia na realizację produktu/usługi Obiektu lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Ciebie za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie Internetowej, Portali Internetowych, współpracujących z Obiektem lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.
 2. Nigdy nie pozyskujemy danych z płatnych baz danych, ani innych źródeł nie związanych bezpośrednio z Tobą.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Obiekt umowy/zgłoszenia na zarezerwowaną przez Ciebie usługę̨ – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa w dowolnej formie.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:
  • zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług/rezerwacji/transakcji, które Ci świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu; 
  • obsługą Twoich zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • prowadzenia badań i analiz statystycznych Strony Internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
  • prowadzenie badań i analiz Portali Internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy/zgłoszenia na zarezerwowaną przez Ciebie usługę̨,  między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających; 
  • windykacji należności; prowadzenia postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • przetwarzanie Twoich danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

O jakie dane możemy Cię prosić?

Dane, o które prosimy mogą być uzależnione:

w zależności od tego możemy Cię prosić takie dane, jak:

Czy musisz podać́ nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Obiekt będzie przechowywał Twoje dane osobowe nie dłużej niż̇ będzie to konieczne do osiągniecia opisanych powyżej celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż̇ jest to określone prawem.
 2. Obiekt  przechowuje Twoje dane osobowe w związku z zawarciem przez Ciebie umowy/zgłoszenia przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zgłoszenia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́ w związku z wykonaniem umowy/zgłoszenia.
 3. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy/zgłoszenia lub zdarzenia powodującego konieczność́ takiego przetwarzania.
 4. W celu rozliczalności będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą̨ przechowywane nie dłużej niż̇ do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1.  Przysługują̨ Ci prawa: 
  • dostępu do Twoich danych;
  • żądania sprostowania błędnych danych; 
  • żądania usunięcia danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • wycofania zgody, jednak nie ma ono wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Możesz przesłać́ te dane innemu administratorowi danych;
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 2. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się̨ z Administratorem danych listownie na adres: Stary Młyn Strzeszyn, Strzeszyn 7, 78-445 Łubowo lub mailowo, na adres dedykowany ochronie danych osobowych  rodo@starymlynstrzeszyn.pl   
 3. Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Twoich interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
 4. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych do powyższego celu. *

W jakich sytuacjach możesz się̨ sprzeciwić́ wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się̨ znalazłeś́/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie realizacji umowy/zgłoszenia, jak i obsługi przed- i posprzedażowej. Dane przetwarzane są̨ przez inne podmioty na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z polecenia Administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny - jedynie do realizacji naszych usług;
 2. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Twoje dane osobowe zapewniają̨ bezpieczeństwo danych i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych;
 3. Dane mogą̨ być́ przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  administratora, będą̨ to upoważnieni pracownicy administratora, organizatorzy imprez znajdujących się̨ w ofercie Obiektu oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne;
 4. Obiekt może przekazać́ Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Ciebie umowy/zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

 1. Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Twoją sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Twoich danych (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́.

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Twojej tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony odwiedzasz, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Twojej aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę. 
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
  • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  • adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców. 
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook lub TripAdvisor.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja  przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 1. Obiekt podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych, w tym:
  • zabezpieczenie komputerów, na których przechowywane są dane w formie elektronicznej;
  • zabezpieczenie miejsca przechowywania danych w formie papierowej i w formie kopii elektronicznych.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad oraz dla podmiotów, z którymi zawarta została „Umowa Powierzenia Danych Osobowych” a, które muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie realizacji umowy/zgłoszenia, jak i obsługi przed- i posprzedażowej oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów  .
 3. Obiekt przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać…